Disclaimer / Copyright

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van DIMA Vermogensbeheer B.V. (een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap), www.dimavermogensbeheer.nl. De website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland en is uitsluitend gericht op Nederland. De hierna volgende disclaimer is op het gebruik van deze website van toepassing. Bepaalde doorklikpagina’s van deze website zijn uitsluitend gericht tot cliënten van DIMA Vermogensbeheer die een geld en/of effectenrekening houden bij een depotbank (hierna te noemen: “cliënten”). De toegang tot deze pagina’s is voorbehouden aan cliënten en is beveiligd. Op de toegang tot de beveiligde pagina’s zijn naast deze disclaimer de voorwaarden portefeuillesite van de depotbank van toepassing.

Informatie

De op deze website opgenomen informatie is geen beleggingsadvies, geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor – of verband houdende met – een financiële dienst of financieel product. DIMA Vermogensbeheer B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. De gebruiker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.
De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. DIMA Vermogensbeheer B.V. geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en bezoekers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Indien deze website verwijzingen (door middel van bijvoorbeeld hyperlinks) naar internetsites van derden bevat, betekent dit niet dat DIMA Vermogensbeheer B.V. enige aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van zulke internetsites, de daarop aangeboden producten en/of diensten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op andere internetsites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website, wordt door DIMA Vermogensbeheer B.V. niet geverifieerd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

DIMA Vermogensbeheer B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze website behoren te allen tijde toe aan DIMA Vermogensbeheer B.V. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie van de inhoud van de website voor andere doeleinden dan privé-gebruik, is strikt verboden.